Zawód mechanika samochodowego daje stosunkowo szerokie możliwości i z roku na rok staje się coraz bardziej ceniony i lepiej wynagradzany. Pozwala na zatrudnienie w warsztacie samochodowym, stacji obsługi pojazdów, ośrodkach doradztwa technicznego w obszarze motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów lub dużych przedsiębiorstwach transportowych, które mają własną obsługę serwisową. Otwiera również szanse na zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym lub autopomocy. Wiele osób, najczęściej po zdobyciu doświadczenia jako pracownik, decyduje się na otworzenie własnego serwisu samochodowego. Praca mechanika jest bez wątpienia rozwojowa i ciekawa, ale również trudna, wymagająca i odpowiedzialna. Wyjaśniamy, jakie wymagania powinna spełniać osoba pracująca w tym zawodzie i jakie ścieżki wykształcenia można wybrać.

Predyspozycje ogólne – jaki powinien być mechanik

Cechy, które wymieniane są jako szczególnie pożądane u mechanika samochodowego to przede wszystkim cierpliwość, dokładność, zdolność koncentracji i logicznego myślenia oraz dobre rozumienie ciągów przyczynowo-skutkowych. Mechanik powinien mieć ogólne uzdolnienia techniczne, potrafić czytać schematy i rysunki techniczne i mieć wysoko rozwinięte zdolności manualne. Niezbędna jest umiejętność wykonywania prac precyzyjnych i właściwego skupienia nad nimi. W pracy mechanika potrzebna jest również zdolność do szybkiego przerzucania uwagi z jednych czynności na drugie. Wykonywane zadania wymagają często sprawnego podejmowania decyzji w oparciu o analizę złożonych czynników i uwarunkowań. Wskazana jest zarówno samodzielność, jak i umiejętność współdziałania w zespole. Z uwagi na fakt, że praca mechanika samochodowego jest zawodem trudnym, pożądana jest odporność na stres, wysoka samokontrola oraz zdolność do przestrzegania określonych zasad i procedur.

Predyspozycje fizyczne i motoryczne – bez nich ani rusz

Praca mechanika wymaga dobrego stanu zdrowia i określonych predyspozycji stricte fizycznych oraz sensomotorycznych. W kategorii kryteriów fizycznych mechanik samochodowy powinien mieć sprawny układ mięśniowy, kostno-stawowy, oddechowy oraz nie mieć problemów z zachowaniem równowagi. Konieczna jest sprawność wzroku i prawidłowe rozróżnianie barw oraz dobry słuch. Zawód mechanika mogą wykonywać osoby z wadami wzroku, które poddają się korekcji szkłami optycznymi. Z możliwości wykonywania zawodu dyskwalifikują poważne zaburzenia czucia, problemy ze zręcznością rąk i palców oraz zaburzenia w zakresie koordynacji ruchowo-wzrokowej. Przeciwwskazaniem są również zaburzenia psychiczne, epilepsja oraz inne choroby przebiegające z epizodami utraty przytomności. Istotną przeszkodą w wykonywaniu pracy mechanika samochodowego może być też alergia, jeżeli dotyczy substancji powszechnie wykorzystywanych w warsztacie samochodowym (np. olejów smarnych, płynów eksploatacyjnych) i ma umiarkowane lub ciężkie nasilenie.

Jakim wykształceniem musi legitymować się mechanik

Osoba, która chce zostać mechanikiem samochodowym, ma do wyboru kilka ścieżek w zakresie wykształcenia:

  • szkoła branżowa o profilu mechanicznym
  • technikum o profilu mechanicznym
  • kurs mechaniki samochodowej
  • studia wyższe na kierunku inżynierskim

Kształcenie w szkole branżowej (dawniej: szkoła zawodowa) opiera się o naukę teorii w pracownikach przedmiotowych oraz kształcenie zawodowe w zakładzie pracy. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata, a jej absolwenci mogą zdecydować się na kontynuację nauki w szkole branżowej II stopnia i uzyskać dyplom technika. Nauka w szkole branżowej I stopnia kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kompetencji do wykonywania zawodu, co równoznaczne jest z uzyskaniem wykształcenia zawodowego. Absolwenci szkół branżowych II stopnia mogą przystąpić do matury i uzyskać branżowe świadectwo dojrzałości.

Kształcenie w technikum mechanicznym trwa 5 lat i polega na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika we współpracujących ze szkołą zakładach mechaniki pojazdowej. Nauka w technikum obejmuje wykształcenie ogólnokształcące oraz zawodowe. Na zakończenie pięcioletniego cyklu nauki uczniowie mogą przystąpić do matury i do egzaminu poświadczającego posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Kursy mechaniki samochodowej trwają trzy semestry i odbywają się w systemie zaocznym, najczęściej w weekendy. Do przystąpienia do kursu nie jest wymagane ukończenie szkoły średniej. Absolwent, który uzyskał pomyślne zaliczenie kursu, dostaje zaświadczenie, które uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Osoby, które w na zakończenie technikum bądź szkoły branżowej II stopnia uzyskały świadectwo dojrzałości, mogą kontynuować naukę na studiach wyższych, na przykład na kierunku „Mechanika i budowa maszyn” w specjalności „Budowa i serwisowanie samochodów”.

Kwalifikacje do serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych

Dynamicznie rozwijający się sektor pojazdów elektrycznych i tzw. hybryd stwarza duże zapotrzebowanie rynkowe na mechaników specjalizujących się w naprawach tych aut. Aby zajmować się ich obsługą, należy zdobyć uprawnienia SEP do 1kV. W tym celu należy odbyć dedykowane szkolenie, a następnie zdać egzamin przed komisją kwalifikacyjną. Program szkolenia obejmuje między innymi wybrane zagadnienia z zakresu aktów prawnych (m.in. prawa energetycznego), wiedzę w obszarze zagrożeń dotyczących ryzyka porażenia prądem przy wykonywaniu serwisu, informacje o ochronie przeciwporażeniowej, sposoby korzystania z elektronarzędzi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa oraz przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kod zawodu mechanika samochodowego zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności MRPiPS to 723103.

Napisz komentarz